Wynajem/podatki

RAPORT z cen transakcyjnych wynajmu w Warszawie za okres od 1 czerwca 2010 - 5 lipca 2011 roku. W systemie MLS zarejestrowano 173 transakcje wynajmu. Maksymalna cena to 2000 Euro za 202- metrowe mieszkanie na Ochocie. Ceny wahały się od 22 - 75 zł zł/m2. Najdłużej czekała oferta na najemcę aż 596 dni! Nasze biuro z tego zrealizowało w ramach systemu MLS 17 transakcji z średnią ceną za metr 32,54 zł. W porównaniu z 1.03.2009 - 26.03.2010 rok średnia cena metra wynajmowanego mieszkania spadła o 5 zł/m2. (6 lipca 2011 r.).

"Metodę dwóch spotkań" ©  została przetestowana i udoskonalona na przełomie 2010 i 2011 roku."Metoda jednego spotkania" ©  Konieczne spotkania ograniczyliśmy do jedego spotkania. Oznacza to ograniczenie czasu właściciela poświęcone na zawarcie transakcji do minimum. Pierwsze spotkanie w celu ustalenia warunków, ceny wynajmu i podpisaniu umowy pośrednictwa i dodatkowo pobieramy od właściciela pisemne upoważnienie do podpisania umowy wynajmu w Jego imieniu, pobrania pierwszego czynszu i kaucji. Kolejne rozlicznia odbywają się już bezpośrednio pomiędzy wynajmującym i najemcą.( 6 lipca 2011 r.). 


Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, t.jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603, Dział V, rozdz.2, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, art.180, ust.4: ,,Przez umowę pośrednictwa pośrednik lub przedsiębiorca,o którym mowa w art. 179,ust.3, zobowiązuje się do dokonywania dla zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów wym. w ust.1 a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty pośrednikowi lub przedsiębiorcy wynagrodzenia". Ustawa nie wspomina o rezultacie jak to miało miejsce do 1997 roku kiedy pośrednictwo odnoszono do umowy rezultatu.

 


Kolejny rekord! W okresie od 1.03.2009 do 26.03. 2010 roku 28% ofert wynajmu w systemie MLS zrealizowano przez naszą firmę z średnia ceną  37,43 zł/m2. Oznacza to, że nasza firma jest niekwestionowanym liderem pod wzgledem skuteczności w realizacji przyjętych ofert.( 26.03.2010)

Niech przemówią liczby! W systmie MLS łącznie działa 306 biur z czego w samej  Warszawie zarejestrowanych jest 84 firmy. Co 6 mieszkanie przyjętę na wyłączność wynajmowane jest przez nasze biuro. Z pośród 450 transakcji - 76 to zrealizowane przez METRO PLUS. Mamy największą udokumentowaną liczbę transakcji przypadające na 1 biuro i 1-go pośrednika. Z pośród 546 transakcji wynajmu z Mazowsza aż 98 to zrealizowane przez nasze biuro.Realizujemy także transakcje przy współpracy z innymi biurami przy czym z naszej strony była strona poszukująca i podana statystyka przypisuje je firmie która reprezentowała właściciela nieruchomości. Wynajmujemy przede wszystkim : mieszkania, domy, biura, magazyny, warsztaty samochodowe. ( dane z 30.IV.2009 r.)

Dlaczego jesteśmy tak skuteczni?

Po pierwsze 14 letnie doświadczenie w wynajmie niezmiennie wykonywane przez te samych pośredników pozwalają trafnie określić powodzenie wynajmu. Średnie odchylenie pomiędzy ceną ofertową a transakcyjną 4,4%  Maksymalne 15% a minimum w wielu wypadkach to 0% co oznacza wynajem za cenę ofertową. 

Jak tego dokonujecie?    

Najczęściej stosujemy "metodę dwóch spotkań" ©  . Oznacza to ograniczenie czasu właściciela poświęcone na zawarcie transakcji do minimum. Pierwsze spotkanie w celu ustalenia warunków, ceny wynajmu i podpisaniu umowy pośrednictwa. Drugie spotkanie to umowa najmu i podpisanie protokołu przekazania lokalu. Prezentacje nieruchomości odbywają się bez udziału właściciela. Otrzymuje on informację o dacie prezentacji i przebiegu spotkania telefonicznie. Wie na bieżącą co się dzieje z jego nieruchomością.

Co jeszcze oferujecie?

Kompleksowa obsługę kompleksów mieszkaniowych. Znamy oferty, mamy wykonana pełną dokumentację. Gdy jakieś mieszkanie zwalnia się otrzymujemy powiadomienie od administratora i już poszukujemy kolejnego najemcy. Właściciel sprawę wynajmu swoich nieruchomości ma załatwiona. Nie musi ciągle podpisywać kolejnych umów, opisów i umawiając się na prezentację. My robimy to w imieniu właściciela a on czas i dojazdy oszczędza.Szczególnie w Warszawie gdzie czasem przejazd zajmuję ponad 1 h w jedną stronę + powrót+ prezentacja = 3 h.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

 


29.01.2010 r. Komunikat Ministerstwa Infrastruktury w sprawie ustawy

29.01.2010 r. Komunikat Ministerstwa Infrastruktury w sprawie ustawy 8 stycznia 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem uchwalenia ustawy było pobudzenie rynku wynajmu lokali mieszkalnych, poprzez zdefiniowanie najmu okazjonalnego i wyłączenie go spod reżymu większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów oraz eliminowanie "szarej strefy" najmu lokali, co skutkować ma zwiększeniem dochodów budżetu sektora publicznego z tytułu podatku od wynajmu nieruchomości mieszkalnych.

Ustawa zawiera uzupełnienie ustawy o ochronie praw lokatorów o przepisy dotyczące najmu okazjonalnego lokalu oraz zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem ryczałtowym przychodów z tytułu najmu.

Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów polegają na dodaniu rozdziału 2a "Najem okazjonalny lokalu", który będzie miał zastosowanie do lokali mieszkalnych których właścicielami są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

Oddawanie do używania takiego lokalu następować będzie na podstawie umowy o najem okazjonalny lokalu (umowy nazwanej), zawieranej na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Obowiązkowymi załącznikami do umowy będą:

  • oświadczenie najemcy, w formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy o najem okazjonalny lokalu,
  • wskazanie przez najemcę lokalu, do którego ma być przeprowadzona eksmisja,
  • oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytułu prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu. Na żądanie wynajmującego należy załączyć oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Zawarcie umowy o najem okazjonalny lokalu właściciel obowiązany będzie zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, pod rygorem wyłączenia przepisów specjalnych dla najmu okazjonalnego lokalu na rzecz pełnej regulacji ochrony praw lokatorów.

Umowa o najem okazjonalny lokalu będzie wygasać po upływie czasu na jaki została lub rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia. Jeżeli, po wygaśnięciu lub rozwiązaniu takiej umowy, najemca nie opróżni lokalu, właściciel będzie mógł doręczyć najemcy żądanie opróżnienia lokalu sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela.

W przypadku bezskutecznego upływu terminu ustalonego w żądaniu, właściciel będzie mógł złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu - złożonemu w formie aktu notarialnego oświadczeniu najemcy o poddaniu się egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.

Regulacja powyższa wraz ze zmianą w ustawie Kodeks postępowania cywilnego polegającą na wyłączeniu wobec osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu wynajmowanego na podstawie umowy o najem okazjonalny lokalu, uprawnienia do otrzymania pomieszczenia tymczasowego, ułatwi przeprowadzanie eksmisji.

Kolejna zmiana w ustawie z dnia 17 grudnia 2009 r. dotyczy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem przychodów z tytułu najmu od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiana dotyczy wszystkich umów najmu (a nie tylko umów o najem okazjonalny).

W wyniku nowelizacji ustawy zniesiony zostaje limit 4000 euro, powyżej którego stosowana była wyższa (20%) stawka podatku ryczałtowego. Oznacza to pozostawienie jednej stawki na poziomie 8,5 % co niewątpliwie uprości formułę stosowania zryczałtowanego podatku dochodowego, a dla podatników przekraczających limit kwotowy, powyżej którego obowiązuje obecnie stawka 20%, oznaczać będzie również obniżenie wymiaru podatku.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu art. 3 wprowadzającego jednolitą stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r.

Źródło: www.mi.gov.pl  pełen tekst ustawy : http://lex.pl/serwis/du/2010/0013.htm ( wklej do paska wyszukiwarki).

29.01.2010 r. Szanowny Panie Notariuszu,

W związku z wejsciem w zycie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów ................ ( w załaczniku przesyłam treść) mamy obowiązek informowania włascieli mieszkań o mozliwosci zawarcia umowy najmu typu okazjonalnego. Z umowa najmu okazjonalnego łączą sie pewne koszty. W zwiazku z tym mam pytanie;

  • jaki jest koszt sporzadzenia oswiadczenia najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca podda sie egzekucji i zobowiazał do opróżnienia i wydania  lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu ( proszę zwrócic uwage na art 19a pkt.7) np. przy załozeniu umowa na 1 rok, czynsz najmu 1500 zł. )
  • ewentualnie jaki jest przelicznik, wiem ze uzaleznione jest to od czasu trwania umowy i kwoty

Będe bardzo wdzieczna za odpowiedź.

Z poważaniem

Marzena Grzelak - licencja zawodowa nr 2627

Szanowna Pani Marzena Grzelak,

Najemca przy najmie okazjonalnym obligatoryjnie poddaje się egzekucji wyłącznie co do wydania lokalu (i jego opróżnienia), a nie co do obowiązku zapłaty czynszu (to może być, a nie musi, wtedy opłata za akt zależy od wysokości czynszu i okresu trwania umowy). To obligatoryjne poddanie się egzekucji może mieć miejsce w stosunku do zawartej umowy najmu okazjonalnego (a więc najpierw umowa z ew. zobowiązaniem dostarczenia przez najemcę stosownego aktu notarialnego w terminie np. 7 dni od daty jej zawarcia, a potem akt: taksa 185 zł.+VAT 23%+2 wypisy dla stron umowy RAZEM: ok. 250 zł.) -(stawka zaktualizowana na dzień 27 stycznia 2016 r.)

Z poważaniem

Notariusz P.C Warszawa

 


Podatek od nieruchomości za miejsce postojowe pod budynkiem mieszkalnym. 08.11.2011 Motor

12 października Naczelny Sad Administracyjny (NSA) wydał wyrok, w którym zaznaczył, ze garaż znajdujący się w budynku mieszkalnym nie może być opodatkowany wyzszą stawka ( Sygn. akt II FSK 733/10). Orzeczenie NSA jest korzystne dla podatników, ale to nie oznacza automatycznie nizszych podatków. Dopiero na wniosek podatnika gmina powinna zmienić sposób opodatkowania garazy, które zglaszamy jako lokal mieszkalny. Jak ktoś zapłacił już podatek według wyzszych stawek ( np. za lata 2009-2010), to powołujac się na wyrok NSA, moze skierować sprawe do samorzadowego kolegium odwoławczego i domagac się zwrotu nadpłaty. Nie mylić tego podatku z podatkiem VAT ani podatkiem za uzytkownie wieczyste. Są one odrebnymi podatkami nakładanyymi na podstawie odrębnych przepisów.

Gdy rachunki płaci najemca, nie ma od nich podatku  pisze Rzeczpospolita z  16.01.2010

Wynajmujący  lokal rozliczają się wyłącznie z czynszu wpływającego na ich konto. Podatek nie obejmuje opłat np. za gaz i prąd, które ponosi najemca. Takie korzystne dla podatników stanowisko potwierdzają interpretacje fiskusa. Trzeba  uważać, w jaki sposób sformułowana jest umowa. Mówi o tym interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB1/415-625/09-7/JB z 24 listopada 2009 r.  Podatnicy powinni też pamiętać, że przychody z najmu rozliczają metodą kasową, czyli za ten okres, kiedy faktycznie je otrzymali. Właściciel wpłaca te pieniądze na konto podmiotów świadczących usługi, np. dostawcy gazu czy energii. Takie rozwiązanie zapewnia mu kontrolę nad tym, czy lokator w terminie reguluje zobowiązania. Zgodnie z interpretacją dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPBi/415 -66O/O9-2/EC z 3 listopada 2009 r., wynajmujący jedynie pośredniczy w uiszczaniu opłat, co ma charakter "czysto techniczny". Jak czytamy w interpretacji, opłaty nie będą opodatkowane pod warunkiem, iż to najemca został zobowiązany w umowie do ich ponoszenia. 

31.05.2010  Rzeczpospolita

Miejsce parkingowe jest opodatkowane tak jak mieszkanie – jak wynika z  wyroku NSA z 30 kwietnia 2010 r. "W świetle art. 41 ustawy o VAT transakcje dostawy towaru, jakim jest lokal mieszkalny, wraz z ustanowieniem wyłącznego prawa do korzystania z miejsca parkingowego należy opodatkować łącznie stawką, która ma zastosowanie do dostawy lokalu mieszkalnego".

(dodano 29.10.2012) IPTPB1/415-16/12-2/DS 2012.03.28 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Czy przychodem podlegającym opodatkowaniu będzie sama kwota czynszu najmu czy też kwota czynszu powiększona o opłaty czynszowe i media?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2012 r. (data wpływu 9 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest właścicielką lokalu mieszkalnego. W dniu 6 maja 2011 r. podpisała umowę najmu przewidującą, iż najemcy (małżeństwo) zobowiązani są uiszczać co miesiąc bezpośrednio na wskazane konto bankowe, czynsz najmu w wysokości 850 zł (rozumiany jako wynagrodzenie za oddanie lokalu mieszkalnego do używania) oraz, że dodatkowo ponosić będą zwykłe koszty utrzymania lokalu (tj. opłaty za media, należności czynszowe w wysokości określonej przez Wspólnotę Mieszkaniową). W obawie przed ryzykiem nieuiszczania opłat na rzecz dostawców, co skutkowałoby powstaniem zadłużenia, Wnioskodawczyni pobiera od najemców te opłaty oraz osobiście reguluje rachunki.

Zapis w umowie brzmi następująco:

"§ 5 ust. 1. Najemcy zobowiązani są do uiszczania solidarnie na rzecz Wynajmującego co miesiąc kwoty czynszu najmu w wysokości 850 (osiemset pięćdziesiąt) zł, a także:

* należności czynszowych w wysokości określonej przez Wspólnotę Mieszkaniową,

* opłat za media (prąd, woda) w wysokości określonej na podstawie obowiązującej stawki i stopnia zużycia, zgodnie ze wskazaniami liczników.

Kwoty, o których mowa w ust. 1 płatne są miesięcznie z góry do 1-go dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego".

Wnioskodawczyni opłaca podatek od najmu w formie ryczałtu w wysokości 8,5%, na co pozwala Jej ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Do chwili obecnej, zgodnie z zaleceniem Urzędu Skarbowego, Wnioskodawczyni podatek opłaca od całości dokonanej wpłaty na wskazane w umowie konto, tj. od kwoty 850 zł (opłata za najem), powiększonej o kwotę czynszu oraz mediów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Co będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu w powyższej sytuacji: sama kwota najmu w wysokości 850 zł miesięcznie, czy kwota najmu po dodaniu kwoty opłat czynszowych Wspólnoty Mieszkaniowej i mediów...

Zdaniem Wnioskodawczyni, przychodem podlegającym opodatkowaniu jest wyłącznie kwota czynszu najmu (850 zł), rozumiana jako wynagrodzenie za oddanie lokalu do użytkowania.

Wnioskodawczyni powołuje się w tym zakresie na interpretację indywidualną z dnia 13 lipca 2011 r., Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Wskazuje, iż w myśl art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do zapisu art. 6 ust. la ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 1 ust. 2 - 2b ustawy o podatku dochodowym.

Z kolei, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a. Z przytoczonych powyżej uregulowań prawnych wynika, iż podstawą generowania przychodów z najmu jest fakt zawarcia stosownej umowy między stronami.

Określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym.

Jednakże, aby powstał przychód po stronie wynajmującego, muszą zaistnieć przesłanki określone w wyżej powołanym art. 6 ust. 1a ustawy, czyli czynsz musi zostać otrzymany lub postawiony do dyspozycji wynajmującego.

Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego, nie będą natomiast ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu (przykładowo opłaty związane z lokalem, takie jak: czynsz uiszczany w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej, opłata za wodę, energię elektryczną, gaz, ścieki), jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia.

Dodatkowe opłaty ponoszone przez najemcę w związku z użytkowaniem lokalu mieszkalnego nie mieszczą się bowiem w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.), jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.

Z powołanej wyżej interpretacji wynika, że w umowie o najem mieszkania jest zapis, iż najemca będzie płacić ustalone wynagrodzenie oraz zwrot poniesionych przez wynajmującego kosztów związanych z eksploatacją mieszkania, takich jak: czynsz, koszt zużycia wody, gazu, energii elektrycznej, opłata za domofon i telewizję kablową, podatek od użytkowania wieczystego gruntu, abonament RTV.

W związku z powyższym, przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym będą otrzymywane kwoty czynszu (odstępnego). Natomiast ponoszone przez wynajmującego należności z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz czynsz do spółdzielni - skoro do ich ponoszenia zobowiązany będzie najemca - nie będą stanowić przychodu ze źródła jakim jest najem i tym samym nie będą podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opłaty te bowiem nie mieszczą się w pojęciu "świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń", o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też nie będą powodować przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że przywołane przez Wnioskodawczynię rozstrzygnięcie organu podatkowego, wydane zostało w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania, ani konsekwencji wiążących, w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.